top of page
Regulamin

I. Informacje Ogólne.

Dzień doby, jeśli zdecydowałeś się zostać naszym gościem oznacza to, że akceptujesz nasz regulamin.

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowa wynajmu Apartamentu, rezerwacja).
Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.ulidzi.com, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

II. Rezerwacje.

1. Klient kontaktuje się telefonicznie lub wypełnia formularz kontaktowy/dokonuje rezerwacji na stronie www.ulidzi.com, za pośrednictwem systemu rezerwacji stworzonego przez wix.com zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji.
2. „ulidzi.com” przesyła na adres e-mail Klienta wstępne potwierdzenie rezerwacji, potwierdza ją telefonicznie lub wiadomością sms. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 20% wartości pobytu, w ustalonym terminie.
3. Rezerwacja zostaje potwierdzona z dniem zaksięgowania na koncie Apartamentów u Lidzi wymaganej przedpłaty.
4. Rezerwacji stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem wpłaty zadatku za usługę.
5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Apartamentów u Lidzi telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
       

III. Anulowanie rezerwacji i jej zmiana.
       
1. Klient może anulować rezerwację telefonicznie lub pisemnie, drogą elektroniczną. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, jednak prosimy pamiętać, że każdego Klienta traktujemy indywidualnie.
2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą właściciela Apartamentów u Lidzi, jeżeli dostępny ten sam lub inny Apartament, który może zostać zaproponowany Klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa, jeżeli dotyczy wysokiego sezonu (wakacje, sylwester, długie weekendy). Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Apartamenty u Lidzi uprawnione są do potrącenia wpłaconego zadatku lub całości opłaty za pobyt.
3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowana podczas rezerwacji, Apartamenty u Lidzi zastrzega sobie prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy, co wiąże się z nieudostępnieniem go Klientowi lub jego opuszczeniem przez Klienta.
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Apartamenty u Lidzi nie zwracają pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. Apartamenty u Lidzi mogą anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Apartamentów u Lidzi (awaria w Apartamencie lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego Apartamentu o podobnym standardzie w tej samej lokalizacji. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Apartamenty u Lidzi ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconego przez niego zadatku.

 

IV. Warunki płatności.

1. Wymagana wpłata zadatku w wysokości 20% wartości pobytu lub całość kwoty w ustalonym terminie.
2. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować przelewem w terminie ustalonym z obsługą lub gotówką w dniu przyjazdu lub w trakcie trwania pobytu
3. Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w kwocie od 120,00 PLN do 250,00 PLN (w zależności od zarezerwowanego apartamentu) za serwis, przez co rozumie się sprzątanie i dezynfekcję apartamentu po wyjeździe Klienta. 
4. Klient obowiązany jest do uregulowania opłaty klimatycznej w wysokości 2,00 PLN/osoba z dobę.
5. Klient przebywający w Apartamencie ze swoim pupilem obowiązany jest do zapłaty za jego pobyt 20,00 PLN/doba oraz do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu, przy składaniu rezerwacji lub przy zameldowaniu w recepcji obiektu. Wszelkie dalsze informacje odnośnie pobytu zwierzęcia otrzymają Państwo od właścicieli.

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożoną rezerwację, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia rezerwacji. W przeciwnym wypadku oferta Właściciela nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięta z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Właściciela.

7. Apartamenty u Lidzi pobiera opłaty za pomocą indywidualnego rachunku bankowego o numerze: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, za pośrednictwem sieci PayPal oraz osobiście w dniu przybycia klienta do apartamentu
     

V.  Warunki pobytu.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14 i trwa do 10.

VI. Ochrona danych osobowych RODO.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:


1) Administratorem klienta danych osobowych są właściciele Apartamentów u Lidzi.
ulidzi.com obowiązuje się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
2) Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
4) Odbiorcami Klienta danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
6) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Apartamentów u Lidzi.
7) Klienta dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
8) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

bottom of page